Okoljske, zdravstvene in varnostne zahteve za izvajalce del

V nadaljevanju tega besdila navajamo varnostne predpise, ki veljajo za vse izvajalce, vključno z njihovimi podizvajalci, ki izvršujejo naročila v prostorih URSA Slovenija.